Tüzük

TÜRKİYE SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

 

Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı
Madde 1- 5846 sayılı “ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 2936 sayılı Kanunla değişik  42 inci  maddesi uyarınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tüzük hükümlerine  göre merkezi İstanbul’da olmak üzere  Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu Meslek Birliği, “ Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri  Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7.nci maddesi uyarınca  Sinema Eseri Sahipleri Alanında faaliyet gösterir.

 

Tanımlar

 

Madde 2-   Bu Birlik tüzüğüne göre;

a-) Bakanlık                                    : Kültür ve Turizm Bakanlığı

b-) Federasyon                                :  Kanun ve Tüzük Hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,

c-) Meslek Birliği ( Birlik)              : Türkiye  Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

d-) Kanun               :  05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri  Kanunu

e-) Tüzük : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri  ve Federasyonları Hakkında Tüzük ,

f-)  Eser  Sahibi:  Eseri meydana getiren gerçek kişi ,
(FSEK Ek md. 2 uyarınca, 4110 S.K. ‘nun yürürlüğe girdiği 12.06.1995 tarihinden önce imal edilmiş sinema eserleri bakımından eserin yapımcısı gerçek veya tüzel kişi olmasına bakılmaksızın ,eserin sahibi sayılır.)

g-)  Mali hak sahibi  : Eser   sahibi ile Kanunun  48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler,
anlamında kullanılmıştır .

 

 

Birliğin amacı

Madde 3-  Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin amacı : “ görsel” , görsel- işitsel “  sunumlar taşıyan filmler, sinematografik eserler, Sinema, Video, TV Filmleri, bilgisayar ve internet ortamı filmleri, dizi filmler, öğretici, teknik,bilimsel,tanıtım, eğlence, canlandırma mahiyetli filmler, kısa ve uzun metrajlı filmler, sinematografik eser mahiyetindeki reklam filmleri ve/ veya klipler, güncel filmler, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri ve sair araçlarla gösterilebilen veya izlenebilen, hülasa, film şeridi, video bant, disk, disket, video cd, lazer disk, dijital kayıt, bilgisayar ortamı, (v.b.)  hangi taşıyıcı  ortama  ve kayıt formatına tespit  edilmiş veya edilecek olursa olsun ve hangi tekniklerle sunulursa sunulsun , yasaya göre “ sinema eseri “  veya sinematografik eser” sayılacak her türlü eserin eser sahipleri ve / veya  mali hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, kollamak, haklarını  izlemek, haklarının idaresini, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine  dağıtımını sağlamaktır.

 

Birliğin Kurulması

Madde 4-  Tüzüğün 8 inci maddesinde  öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa  başvuruda bulunan bu birlik söz konusu  madde gereğince Bakanlık tarafından izin  verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde , Birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde Birlik, tebliğ tarihinden ,itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde Birliğin feshi için genel hükümlere göre  dava açılır.

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 5 – Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

 

Tüzel Kişilik

Madde 6- Bu Birlik, 5846 sayılı kanunun 2936 sayılı kanunla değişik  42 inci maddesi
Uyarınca Bakanlıkça  hazırlanan ve bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde  düzenlenmiş Tüzüğünün  eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Birlik  3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı kanun ile mevcut 42 inci
Maddede yapılan değişiklik gereğince Bakanlıkça  hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe giren Tip Statüye uygun biçimde yeniden düzenlenmiş Tüzüğün, Tip Statünün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde  Bakanlığa verilmesiyle  tüzelkişiliğini devam ettirir.

Birliğin ilk genel kurul toplantısı

Madde 7 – Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır.
Bu zorunluğa uyulmaması halinde Birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere  göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte  öngörülen  asgari kurucu üye sayısı kadar asil üyenin toplantıda hazır bulunması gerekir.

 

Üyelerin temsili ve hakların takibi

Madde 8 – Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk  tüzelkişileriyle ilişkilerinde, Birliğe kayıtlı eser sahiplerinin ve mali hak sahiplerinin haklarının takibinde  üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde  yetkilidir. Eser sahipleri Birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler. Eser sahipleri Kanun  ile tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince  kurulan birlikler  dışında başka birlik, dernek ve benzeri  kuruluşlar tarafından takip edilemez.

 

Eserlerin İzlenmesi

Madde 9-    Birlik, üyelerine  ait fikir ve sanat eserlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

 

Birliğin faaliyetleri

Madde 10-  Birlik  amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a-)  Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak..

b-)  Üyelerinin eserlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerinin ve tazminatlarının tahsilini sağlamak,

c-) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel  hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d-) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e-) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek ,

f-) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g-) Üyelerinin eserlerinin , her biçimdeki  nüshalarının ticari amaçla kullanılmasını kontrol etmek, izinsiz kullananlar için  gerekli tedbirleri almak,
h-) Üyelerinin eserlerinin kullanılmasına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların  giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer alan meslek birlikleri ile  işbirliği yapmak,
i-) Meslek Birliği ‘nin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler;
1-Sinema eseri eser sahipleri ve/ veya  mali hak sahiplerinin gerek kendi aralarında gerekse 3. Şahıslarla olan ihtilaflarında hakemlik yapmak,
2-Sinema Eserleri  ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak ,
j-)Sesam iktisadi işletme  açabilir.
k-)Sesam uzun metrajlı sinema  filmleri, belgesel filmler, kısa filmler, reklam filmleri, televizyon dizileri yapabilir. Stüdyo ve platolar kurabilir.
l-) Usta sinemacıların hocalığında sinemaya nitelikli sanatçılar (rejisör,kameraman,senarist, oyuncu gibi ) yetiştirmek için atölyeler açmak
m-)Sesam yapacağı faaliyetlerden ve etkinliklerden elde edeceği gelirler ile huzur evleri açacak, muhtaç sanatçılara  yardım sandığından yardım fonu kuracak , üyelere sosyal hizmet gerçekleştirecektir.

 

Meslek  birliğinin kurucuları

Madde 11– Birliğin asil üye olma vasfını haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucuların ad ve soyadları, doğum yerleri ve doğum tarihleri , meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numaraları, birliğe asil üye olabilme nitelikleri taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları  5846 sayılı kanunun 2936 sayılı kanunla değişik  42 inci maddesi uyarınca kuruluş aşamasında Bakanlığa sunulmuştur.

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Birlik Üyeliği

 

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

Madde 12-  Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 ve 14.ncü maddelerinde öngörülen kısıtlanalar  dışında  eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse  Birliğe  üye  olmaya veya Birlikte üye  kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olmaları , Türk  yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır.  Bu birliğe  üye olanlar, Tüzük gereğince  aynı alanda faaliyet  gösteren  başka bir  birliğe üye olamazlar.  Eser sahipleri veya filmlerin ilk tespitlerini

 

 

 

 

gerçekleştiren film yapımcıları eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye  olabilirler.

Üyeler, genel kurulca belirlenmiş olan  giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

 

Üyelik türleri

Madde 13– Birlikte, asil  üye ve yararlanan üye olmak üzere iki tür  üyelik vardır.

 

Asil üye

Madde 14- Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir.

a-) Eser sahibi, gerçek kişi veya 1995 yılından önceki film yapımları söz konusu olduğunda tüzelkişi olmak,

b-) Medeni hakları kullanma ehliyetine  sahip olmak,

c-) Birliğin  koyacağı  ölçütlere  uygun olmak,

Yararlanan üye

Madde 15-  Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir.

a-) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras yoluyla, devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,

b- ) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.
Yararlanan üyeler  birlik organlarında  görev alamazlar, oy  kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Üyelik başvurusu ve kabul

Madde 16-

Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Meslek Birliği’ne  yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve  Birlik tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler.
Başvurular, yönetim  kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler, asil üyeler ve yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan defterlere sıra numarasıyla yazılır.

Üyelik uyuşmazlığı

Madde 17-  Başvuranın hangi birliğe  üye olabileceği konusunda  birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, sinema eserleri alanında kurulmuş olan Federasyonca karara bağlanır.
Bu alanda federasyon  kurulmamışsa uyuşmazlık Kültür bakanlığı kararıyla çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Meslek Birliği’nin genel kurulunda çözümlenir.

 

 

Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi

 

Madde 18- Üyelik, ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten  çıkarılma ile sona erer.  Bu durumda, üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklanması da yapılarak defterden silinir.

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süreyle devam eder.

Üyelikten çekilme

Madde 19- Üyeler, yazılı başvuruyla Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler.
Üyelik, bu başvuruyla sona erer.

 

Üyelikten çıkarma ve itiraz

Madde 20-  Asil ve yararlanan üyeler  aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

a-)  Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla Birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,

b-) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek

c- ) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,

d-) Asil üyeler yönünden özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak

Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Birliği’nin Organları
Birlik organları

Madde 21– Birliğin zorunlu organları şunlardır:

  1. )  Genel Kurul
  2. )  Yönetim  kurulu
  3. )  Denetleme  kurulu
  4. ) Teknik- Bilim kurulu
  5. )  Haysiyet kurulu

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir.
Genel kurul

Madde 22- Genel kurul, Birliğin asil üyeliğinden oluşur.

 

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 23- Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a-)  Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,

b-) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c-)  Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak

d-) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

e-) Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak,

f-)  Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek  ve ibra etmek

g-) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek

h-) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar  üzerinde aynı haklar tesis  edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek ,

i-) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini  karara bağlamak,

j-) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak birlik payını belirlemek,

k-) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

l-) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

m-)  Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek

n-)  Eserlerin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

o-) Mevzuat ve  birlik tüzüğüyle verilmiş diğer görevleri yapmak,

 

 

 

Genel kurula uygulanacak hükümler

Madde 24- Tüzüğün “ Genel kurulun toplanması “ başlıklı 23.ncü, Genel kurulun toplantıya çağrılması “ başlıklı 24.ncü ve “ Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü” başlıklı 25.nci  maddeleri  hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu

Madde 25– Yönetim kurulu , genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 26- Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır, kararlar üye  tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 27- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a-) Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli
çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda  ilgili mercilere başvuruda bulunmak,
b-) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine  son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma v.b. hususlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
c- ) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak
d-) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak
e-) Birlikçe  tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
f-) Bir eser birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,
g-) Asil üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,
h-) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin her türlü yönergeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak ,
g-) Asil üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını  karara bağlamak,
h-) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi işe hak izlemeye ilişkin her türlü yönergeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak
i-Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser sahiplerine  ve /veya mali hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililere yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak ve genel kurula sunmak …
j-) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğini, kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek
k-) Kuruluş amacıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek  etkinlikleri Bakanlığa bildirmek ,
l-) Kanunun  81 inci maddesi  gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini  tespit etmek,

m-) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde , Kanunun  75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

n-) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle  verilen  diğer işleri yapmak

 

Birliğin temsili

Madde 28- Birlik, yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.

Hakların izlenmesinde, Birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme kurulu 

Madde 29– Denetleme kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler arasından bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun görevleri

Madde 30– Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve  işlemlerini, Birlik tüzüğünde  belirtilen esas ve usullere  göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme  kurulu, raporlarının bir örneğini de Kültür Bakanlığı’na gönderir.

 

Teknik-Bilim kurulu 
Madde 31- Teknik-bilim kurulu , genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir.
Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeleri arasından bir  başkan seçer.

 

Madde 32- Teknik-bilim kurulu ,  Meslek Birliği’nin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara  önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca  incelenmesi  istenen  konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve  görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarını çağrılabilirler.

 

Haysiyet Kurulu

Madde 33-  Haysiyet kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler  arasından bir başkan seçer.

 

Haysiyet kurulunun görevleri

Madde 34- Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma  cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen cezalar haysiyet kurulunca verilir.

Birlik haysiyet kurulu kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kuruluna itiraz edilebilir.
İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik organlarının seçilenlerin bildirilmesi

Madde 35- Birliğin organlarına  seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını , baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanınca Kültür Bakanlığına ve  Valiliğe  valilikçe de içişleri Bakanlığına  yazı ile bildirilir.

Merkez müdürlüğü ve şubeler

Madde 36- Birlik ihtiyaç doğrultusunda  yönetim kurulunun  önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasında bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel Birlik personeli statüsündedir.
Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri, genel kurul kararıyla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Hesap dönemi 
Madde 37- Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar. Genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.
Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Meslek birliğinin gelirleri

Madde 38- Birlik  gelirleri aşağıda  gösterilmiştir.

a-) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
b-)  Mali hakların, üyeler adına takip edilen hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek birlik payları,
c-) Yayın gelirleri
d-) Birlikçe tahsil olunacak tazminat  bedellerinden kesilecek birlik  payları
e-) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f-) Faiz, hazine bonosu ve Devlet  tahvili gelirleri
g-) Diğer gelirler

Yetki belgesi 
Madde 39- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği eserine  ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin ve / veya bedellerini yahut  karşılıklarının tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

  1. Bunun için üyeler, Kanunun  20.nci maddesi uyarınca ve değişik 80.nci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini Birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin  açık yetki verilir.

Sözleşmelerde  göz önünde bulundurulacak ölçütler
Madde 40- Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde eserlerin kullanımına ve tarifelere  ilişkin sözleşmeleri yaparken ;
a-) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
b-) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretin makul seviyede belirlenmesi,
c-) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d-) Yayın kuruluşunun yayın alanı ( ulusal, bölgesel yerel ) ve izleyici sayısı,
e-) Eserin kullanım sıklığı,
f-) Pazar oranı,
g-) Kullanılan her eser  başına bir ücret
h-) Sabit ücret
i-) Saniye ve dakika  bazında  birim ücret

Gibi ölçütleri göz önünde bulundurur. Ayrıca, filmlerin maliyet unsurları, kadro  zenginliği , ödüllü olup olmaması gibi olgu ve unsurlar değerlendirmeye dahil edilebilir. Yukarıdaki ölçütler göz önüne alınarak, ilgili alan meslek birlikleri ile yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

 

 

 

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 41-Birlik ile yayın kuruluşu arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

Dağıtım

Madde 42- Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün  içinde hak sahiplerine ödenir.

Ücret  ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler  halinde Bakanlığa bildirilir.

Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler

Madde 43-  Yönetim, demetleme, teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı ,merkez dışından gelen üyelere ayrıca, yolluk  ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzelkişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma ve tasfiye 
Madde 44- Tüzüğün “ Genel kurul kararıyla fesih “ başlıklı 43.ncü. “ Mahkeme  kararıyla fesih “ başlıklı 44.ncü ,” Kendiliğinden dağılmış sayılma” başlıklı 45.nci ve “Tasfiye” başlıklı 46.ncı maddeleri hükümleri bu Birlik için de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defter ve kayıtlar 
Madde 45- Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.
a-) Asil üye defteri,
b-) Yararlan üye defteri,
c-) Yönetim kurulu karar defteri,
d-) Gelen ve giden evrak defterleri,
e-) Gelir ve gider defteri,
f-) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
g-) Demirbaş defteri

Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına    yönetim kurulunca karar verilebilir.

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.
Eserlerin bir örneğinin Birliğe verilmesi
Madde 46-Birliğe üye olanlar , hakların idaresini verdikleri eser ve film tespitlerinin bir örneğini Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak  tesis edilecek arşiv için, Birliğe vermek zorundadır.
Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanında  faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri işe işbirliği yapabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler

Madde 47– Birlik yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir.  Bu işbirliği  sonucunda  yapılacak protokoller Kültür Bakanlığına bildirilir.

Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması, ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

Bakanlığın denetimi

Madde 48- Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek  her türlü defter, belge ve yazıların  Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; kasa ve veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme istemlerinin yerine getirilmesi zorunludur.
İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

Bakanlık  Gözlemcisi

Madde 49– Birliğin genel kurul toplantılarında  Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci  olarak bulundurabilir.

İlgili mevzuat 
Madde 50 – Bu birlik tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Tüzük hükümleri uygulanır.

Yürürlük 
Madde 51– Bu  Tüzük Genel  Kurulda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 28.10.2016